• ROHANGAN

  • ARSIP SERATAN

  • Pangjajap Edisi Desember

      URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

      Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

Hayu Urang Rojong Majalah Bina Da’wah!

:: Uar Pangajak Prof. Dr. KH. Miftah Faridl

SIM kuring umajak ka sakumna umat Islam, khususna di Jawa Barat, ogé ka sakumna pihak anu micinta Majalah Bina Da’wah:

Kahiji, ka nu ngokolakeun Bina Da’wah, poma ulah getas harupateun, kudu daék narima rupa-rupa saran jeung kritikan sangkan Bina Da’wah kahareupna leuwih hadé bobotna jeung gedé mangpaatna.

Kadua, kuring di Bandung teu boga daya upaya naon-naon, kusabab kitu bantu kuring saréréa pikeun nyebarkeun Continue reading

JUPE, JURIG PESBUK

Romeltea

Ku ASM. Romli

FACEBOOK (pésbuk) mingkin némbongkeun kayahudianna. Kitu réaksi spontan kuring, nalika maca iber aya lomba pikeun ngagambar kartun Nabi Muhammad dina situs Facebook (FB).  Grup FB ”Lomba Ngagambar Nabi Muhammad” tadi ngaranna “Everybody Draw Mohammed Day”. Continue reading

Sholat Ngaberesihan Kokotor Diri

Hadirin Rohimakumulloh!

DINA ieu kasempetan, kuring ngajak sakumna jama’ah, hususna diri khotib sorangan pikeun terus ngaronjatkeun katakwaan diri urang sadaya ka Alloh SWT, nyaéta ku ngalobakeun amal ibadah bekel pikeun madep Ilahi Robbul Jalil. Jeung ngalaksanakeun sagala rupa paréntah-Na ogé ninggalkeun sagala rupa nu dicaram-Na. Continue reading

Guru, Antara Gawé Jeung Bakti

Ku ASM. Romli

KASAL kecap Guru téh tina basa Sansakerta nu sacara harfiyah mah hartina téh “beurat”. Guru téh saurang pangajar hiji élmu. Dina basa Indonésia, guru umumna nyoko ka pendidik profésional kalayan pancén utamana ngatik ngadidik, ngajar, ngaping, ngalatih, meunteun, jeung ngarorés peserta didik. Continue reading

Anu Sholat Antara Bagja Jeung Cilaka

Jama’ah jum’ah anu dimulyakeun Alloh!

Al-hamdulillah, sagala puji sinareng syukur éta tetep kagungan Alloh Anu Maha Ghofur, anu kalayan kanyaah katut kaasih Mantenna urang tiasa tepang tur ngeusian sasih Romadlon, shaum sabulan campleng. Mudah-mudahan shaum Romadlon geusan ngajadikeun urang minangka golongan muttaqin. Beresih tur suci tina sagala dosa. Continue reading