• ROHANGAN

  • ARSIP SERATAN

  • Pangjajap Edisi Desember

      URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

      Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

DU’A NANDANGAN KANYERI

 Upami di urang aya anu teu damang atawa anu kamusibatan diwajibkeun pikeun ngalongok sarta kudu ngedalkeun du’a pikeun anu dilongok. Upami urang anu kamusibatanana, aya du’a pikeun nandangan kanyeri?

Ikhwan ti Panjalu

Waleran : Dina hadits riwayat Attirmidzi shahabat Usman bin Ail’ash anjeunna ngalalakonkeun nalika

teu damang anu luar biasa nyerina nepika adug-songkol dilongok ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi sasauran : “Rampakeun/usapkeun leungeun anu katuhu tujuh kali kana palebah anggahota badan anu karasa nyeri bari dibarengan ku du’a: “A’udzu bi’izzatillah wa qudrotihi wa shulthónihi min syarri mâ ajidu” (Ya Allóh! Abdi nyalindung kana kamulyaan, kakawasaan sarta kakuatan Gusti tina panyakit anu nyampak dina diri abdi). Saba’da dinaséhatan ku Kangjeng Nabi, kuring cageur saperti biasa, sarta éta naséhat ti Kangjeng Nabi ditepikeun ka dulur-dulur kuring jeung jalma-jalma anu ngarandapan gering ripuh saperti kuring. ***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: