• ROHANGAN

  • ARSIP SERATAN

  • Pangjajap Edisi Desember

      URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

      Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

MORAL BANGKRUT, NAHA TEU BALIK KA ISLAM?

Dina acara refleksi Hari Kebangkitan Nasional, sababaraha kalangan tokoh lintas agama ngaluarkeun statemen nu eusina ngajen yen kabangkrutan moral keur ngancam bangsa Indonesia. Sabaraha hal anu ngancam bangsa urang diantarana mahabuna korupsi, seks bebas jeung mangpirang-pirang kalakuan nu jauh tina ajen jeung inajen kamanusaan. Arinyana ngarekomendasikeun sangkan bangsa Indonesia balik deui kana UUD 45 jeung Pancasila.

Upama ditengetan ku urang, rekomendasi nu dipasihkeun ku para inohong lintas agama teh karasana aheng pisan. Sabab upama ditengetan mah justru bangkrutna moral bangsa urang teh kusabab nagara urang geus ngalarapkeun hiji sistim kahirupan nu papalimpang jeung dienul Islam, nyaeta Pancasila jeung UUD 45. Lamun seug maranehna jalujur tur ngaca kana sajarah, kuduna para inohong ieu nagri teh ngarumasakeun yen sistim kahirupan nu dumasarna kana Pancasila nu geus dilumakukeun salila 70 taunan teh geus gagal total pikeun ngawujudkeun hiji masyarakat anu adil tur sejahtera. Faktana beuki dieu teh bangsa urang lain beuki maju tapi kalah beuki molorot boh dina daya saing jeung bangsa sejen, prestasi dina sagala widang, oge molorot tina moral jeung akhlakna. Nu katelah ka bangsa deungeun teh teu jauh ti kasus seks bebas Ariel, mega korupsi Gayus Tambunan, Skandal Bank Century, kasus suap jeung riswah para elit partai Demokrat jeung saantay kasus nu pikawirangeun wungkul. Sakali deui, lamun maranehna jujur kana sajarah, mangka geus waktuna ieu bangsa mere kasempetan kana sistim Islam pikeun ngatur kahirupan ieu nagara jeung bangsa.

Pasualan bangsa jeung nagara teh kacida pisan rumitna, pamohalan teuing sistem buatan jalma bakal bisa memeres kana pajurawetna pasualan hirup manusa. Ngan sistim kahirupan nu didamel ku Nu nyiptakeun jalma wungkul bakal bisa diureikeun tur direngskeun. Nya dienul Islam anu diwincik dina Quran jeung Hadits nu bakal mampuh ngarengsekeun pasualan hirup ieu bangsa jeung nagara. Memang kungsi Piagam Jakarta dilumakukeun di ieu nagara tapi ngan sapoe, kusabab loba teuing kasieun ti jalma-jalma muslim nu sieun ku agamana sorangan. Persis nu ditembongkeun ku para inohong lintas agama nu kalolobaanna mah urang Islam, tapi henteu ngabogaan percaya diri pikeun nawarkeun Islam minangka ideologi jeung sistim hirup keur ieu bangsa nu nalangsa. Pamikiran maranehna geus dipangaruhan ku kaum sekuler Barat nu phobi (benci) ka Islam.

Jadi hakekatna, ieu bangsa lir ibarat kalde anu tiporos kana hiji lombang sababaraha kali. Sakuduna, gagalna ideologi Pancasila jeung UUD 45 nganteurkeun bangsa Indonesia kana gerbang kamajuan jeung kasejahteraan teh dipake pelajaran jeung ibroh ku sakumna rahayat Indonesia sangkan ngareret kana ideologi Islam ageman mayoritas ieu bangsa.

Tapi kusabab maranehna henteu jalujur kana sajarah, nya kalah ka ngarekomendasian sangkan balik deui kana Pancasila. Malah mah aya sababaraha urang rektor Universitas di Jawa Timur nu ngusulkeun sangkan panataran P4 dihirupkeun deui. Beu,,,,,!

Kusakitu hayu urang ngalenyepan kasauran Alloh dina Quran: “Sing saha nu milih sistim hirup salian ti Islam, amalna moal ditampi ku Alloh sarta diakherat baris jadi jalma anu rugi”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: