• ROHANGAN

  • ARSIP SERATAN

  • Pangjajap Edisi Desember

      URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

      Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

Laput BD 365 : ‘NII MAHABU, PIAGAM JAKARTA DIPOPOHOKEUN’

BÉWARA NII KW 9 nu digegedékeun ku média massa ahir-ahir ieu geus metik hasilna  dina ngawangun citra goréng keur Islam katut ummatna, malahan mah geus ngarambah kana aktivitas pembinaan mahasiswa jeung barudak sakola. Sababaraha rohis jeung aktivitas masjid kampus dijadikeun sasaran pikeun dieureunkeun kusabab cenah geus kaasupan doktrin NII.

Salian ti ngajejeléh citra Islam ngaliwatan iber NII dina media massa ogé aya gerakan anu sistématis sangkan ummat Islam mopohokeun kana eusi Piagam Jakarta nu ku sawatara tokoh nu anti Islam disebut minangka akarna radikalisme nu pepek ku kekerasan. Padahal éta Piagam téh mangrupa tonggak awal lumakuna syariat Islam di Indonésia.

Dina sajarahna, ping 18 Agustus 1945, aya kajadian nu kawilang penting. Kusaking pentingna éta kajadian, nya teu mungkin bisa dipopohokeun ku sakumna jalma. Saban jalma ti sababaraha generasi baris inget kana éta kajadian. Éta kajadian téh nyaéta dicorétna tujuh kecap dina Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

Dina ping 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, ngumumkeun kamerdékaan pikeun Indonésia. Léngkah munggaran nu dilakukeun pikeun mapag kamerdékaan téh nyaéta ngabentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dina kaping 29 April 1945, nu jumlahna 62 urang. Éta Badan téh mancen tugas di Gedung Pejambon dua kali; nu kahiji ti ping 29 Mei – 1 Juni 1945, nu kadua ti ping 10 – 16 Juli 1945.

BPUPKI saterusna milih Panitia Sembilan pikeun nyieun  rarancang Pembukaan Undang-undang Dasar. Kasalapan urang panitia téh nyaéta Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebarjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Hamar Muzakkir, Abdu Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, jeung A.A. Maramis. Para ahli biasana ngawilah-wilah éta salapan jalma téh jadi tilu golongan; opat jalma réngréngan kahiji nasionalis sekuler, opat urang réngréngan kadua disebutna nasionalis Islam jeung nu saurang deui nu pangahirna nyaéta Kristen biasana diasupkeun ka golongan nu kahiji.

Kusabab tugasna pikeun nangtukeun mangsa kahareup jeung dasar negara ieu bangsa, nya Panitia Sembilan dina sidang-sidangna kacida pisan alotna. ( teraskeun ngaos laput BD Juni 2011 dina persi CETAK, mangga geura ngalanggan……..)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: