• ROHANGAN

  • ARSIP SERATAN

  • Pangjajap Edisi Desember

      URANG tetep syukur ka Allóh, réhna urang bisa kénéh tepung deui jeung taun anyar Islam, 1433 Hijriyah. Kana taun Islam ieu, urang salaku umat Islam boga kapentingan anu pohara gedéna pikeun nyosialisasikeun atawa ngamasarakatkeun pananggalan Islam, sabab éta téh ngarupakeun asét urang salaku umat Islam. Salian ti éta ibadah-ibadah urang, saperti shaum, boh anu sunatna atawa anu wajibna tug nepi ka shaum haram, zakat, haji, kabéhanna diatur ku pananggalan taun Hijriyah.

      Kalintang pentingna urang nyaho tur apal kana pananggalan hijriyah ieu, sangkan urang boga sumanget hijrah. Naon pangna para sahabat, milih ‘moméntum’ hijrah ieu salaku titik panginditan taun anyar Islam? Demi dina peristiwa hijrah téh euyeub ku katuladanan, kapahlawanan, pangorbanan, kacerdasan, karancagéan, sanasib sapihanéan jeung réa-réa deui ajén-ajén anu kudu jadi karakter urang kiwari. Hijrahna Kangjeng Rosul sareng para shahabat, ti Kota Makkah ka Madinah, ku kholifah Umar bin Khoththob RA ditetepkeun salaku titik panginditan taun anyar Islam, anu loma disebut taun hijriyah, anu dikawitan ti sasih Muharram. Hijrah téh dijadikeun moméntum pikeun ngagedurkeun sumanget anyar umat Islam. Sacara pisik, hijrah ti Makkah ka Madinah téh parantos teu aya. Tapi sacara spiritual mah sumanget hijrah téh nepi ka kiwari ogé tetep lumaku sarta hirup. Tilu alinéa nembé téh nyaéta cutatan tina Ambara-1 sareng Ambara-4 pidangan BD sasih ieu. Jejer sareng Laporan Utama BD sasih ieu nyaéta perkara hijrah. Salian ti medar perkara hijrah, BD sasih ieu medar perkara koruptor. Naha payus koruptor dihukum pati, saperti anu diperedih ku salah sawios inohong Islam. Waleranna aya dina Ambara-3. Bina Da’wah, kanggo jaga teu hilap ayeuna. Cag!

Hayu Urang Rojong Majalah Bina Da’wah!

:: Uar Pangajak Prof. Dr. KH. Miftah Faridl

SIM kuring umajak ka sakumna umat Islam, khususna di Jawa Barat, ogé ka sakumna pihak anu micinta Majalah Bina Da’wah:

Kahiji, ka nu ngokolakeun Bina Da’wah, poma ulah getas harupateun, kudu daék narima rupa-rupa saran jeung kritikan sangkan Bina Da’wah kahareupna leuwih hadé bobotna jeung gedé mangpaatna.

Kadua, kuring di Bandung teu boga daya upaya naon-naon, kusabab kitu bantu kuring saréréa pikeun nyebarkeun luaskeun Bina Da’wah ka kalangan masarakat nu leuwih lega, nepika Bina Da’wah téh lamun geus i baca bisa baé diinfakeun deui ka anu séjénna nepika bisa dibaca ku nu lian nepika méré mangpaat kalawan maksimal.

Katilu, kusabab urang téh teu boga pausahaan, jadi bener-bener mandiri, nepika wajar lamun téa mah Bina Da’wah téh sacara adil aya infakna bari luyu jeung kasanggup sangkan tetep bisa makalangan, harepan mah kahareupna Bina Da’wah téh bisa mingkin nyebar kalawan lega di Jabar téh, tapi nepika kiwari acan bisa nyebar kalawan lega alatan waragad nu teu sabaraha.

Lamun kiwari Bina Da’wah masih tetep bisa makalangan éta saukur ku dorongan sumanget jeung pangrojong du’a dina ngokolakeunna dibantu ku infak ti para dulur nu aub ka Bina Da’wah, nepika alhamdulillah masih bisa makalangan di satengahing sajumlah média-média Islam nu patingjarungkel.

Majalah Bina Da’wah nepika kiwari masih bisa terus ngeureuyeuh, sok sanajan bari engap-engapan pikeun nepungan umat Islam hususna di Jawa Barat, tapi kahareupna mah kahayang téh bisa leuwih nyebar deui kalawan leuwih lega.

Ka dulur-dulur di mana baé ayana, hayu urang mumulé jeung gedékeun ogé ronjatkeun ajén kualitas Bina Da’wah ku cara méré saran, bongbolongan, ku ngirim tulisan jeung bantu dina nyebarkeunna nepika walatra.

Anu kawilang penting mah nyaéta bantu Bina Da’wah waragadna luyu jeung kabisa katut kamampuh urang pikeun ngagenti biaya citak katut keretasna. (Alma/BD).*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: